ครม.อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของโออาร์จาก11 เป็น 15 คนเสริมแกร่งให้องค์กร

  • เพิ่มด้านกฏหมาย-ธุรกิจระหว่างประเทศ-ค้าปลีก-ทรัพยากรบุคคล
  • เปิดแผนลงทุนต่างประเทศ 74,000 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการ 11 คน เห็นควรเพิ่มให้เป็น 15 คน ไม่เกินตามข้อบังคับ โดยกระทรวงพลังงานระบุว่า ในฐานะที่กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานเจ้าสังกัดของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (โออาร์)ในสัดส่วน  74.16% พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ได้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าปลีกเชื้อเพลิง การค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ทั้งผู้บริโภค ผู้ร่วมธุรกิจ สังคม ชุมชน พนักงานและผู้ถือหุ้น แต่ยังขาดกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้าน

สำหรับกรรมการที่เพิ่มมาอีก 4 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกฎหมาย ทำหน้าที่กำกับและบริหารการดำเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับเป็นรัฐวิสาหกิจ  2.ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ในการกำกับและบริหารธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นบริษัทไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตั้งอยู่ในต่างประเทศจำนวน 10 ประเทศ  และมีแผนการขยายการลงทุนระยะยาวในต่างประเทศ  ซึ่งในช่วงปี 2564-2568 จะขยายการลงทุนในต่างประเทศประมาณ  22% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด หรือ ประมาณ 74,000 ล้านบาท

3.กรรมการด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับและบริหารการดำเนินการของธุรกิจค้าปลีกเนื่องจาก บริษัทมีเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจทางด้านค้าปลีกและบริการอื่นๆ(Non-0il) เพื่อเป็นไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive  Technology) และเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 4.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหน้าที่ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สังคม ชุมชน ประชาชน พนักงานและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมองค์กร