ครม. อนุมัติงบกลาง 2 พันล้านบาทใช้ฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

นางสาวรัชดา กล่าวว่า เพื่อดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 23 จังหวัดตามประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น จำนวน 98 รายการ โดยนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม ใช้งบฯ ปี 65 เพื่อซ่อมแซม บูรณะทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ภายในวงเงิน 2,039.21 ล้านบาท ประกอบด้วย งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง จำนวน 73 รายการ วงเงิน 1,536.30 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 2 จังหวัด(เชียงราย แพร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม เลยศรีสะเกษ) ภาคกลาง 7 จังหวัด (นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี) ภาคตะวันตก 1 จังหวัด (ตาก) ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (ปราจีนบุรี) และภาคใต้ 2 จังหวัด (ชุมพร สุราษฏร์ธานี) โดยมีขอบเขตงาน อาทิ ซ่อมแซมสะพานและก่อสร้างสะพานใหม่ ซ่อมแซมดินสไลด์ เป็นต้น

และงานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของทางหลวงชนบท จำนวน 25 รายการ วงเงิน 502.91 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด (ชัยภุมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เลยศรีสะเกษ) ภาคกลาง 6 จังหวัด (นครสรววรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุโขทัย อ่างทอง และอุทัยธานี) ภาคตะวันตก1 จังหวัด (ตาก) ภาคใต้ 2 จังหวัด (ชุมพร ระนอง) 

โดยมีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ ซ่อมแซมโครงสร้างทางจากอุทกภัย ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายเป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าทุกสายทางจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 5 เดือน.