ครม.วันนี้ “คลัง”รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ

  • มหาดไทยรายงานเปลี่ยนระบบสายไฟอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ จะพิจารณาวาระที่สำคัญได้แก่ กระทรวงการคลัง รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 10.79 ล้านล้านบาท หรือ 61.23% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองระบายน้ำสายใหญ่ ท่าสาร-บางปลา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ….

กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2565 ณ เดือนธันวาคม 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ พ.ศ….

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565