ครม. ยินดีไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และไอเอ็มเอฟ ปี 2569

  • สะท้อนต่างประเทศเชื่อมั่นศักยภาพของไทย
  • กระทรวงการคลังเตรียมเสนอของบประมาณ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบผลการลงมติที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เห็นชอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 ในวันที่ 16 ตุลาคมและให้กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการเสนอครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ รวมถึงขออนุมัติ การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย กลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี 2569 และได้ดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 คณะทำงานธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่จัดการประชุม โรงแรมที่พัก ระบบคมนาคม และความพร้อมของไทย และจัดทำรายงานผลการประเมินประเทศที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกฯ ปี2569 ต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มออกเสียงของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศสมาชิกของธนาคารโลก 189 ประเทศ และสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 190 ประเทศ ลงมติให้ความเห็นชอบประเทศที่พร้อมเป็นเจ้าภาพ และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้มีข้อมติเห็นชอบ ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกฯ ปี 2569

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารโลก และ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2492 และได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก เมื่อปี 2534 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมและสถานที่จัดงานสำคัญระดับโลก สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทย  โดยการประชุมปัจจุบันไทยยังได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี และอยู่ระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Expo ปี 2571 ที่จังหวัดภูเก็ตด้วย