ครม.ขยายเวลาให้แรงงานลาว-กัมพูชา-เมียนมากว่า 7 แสนราย ทำงานในไทยต่อถึง มี.ค.65

  • นายจ้างรีบพาไปสำนักงานจัดหางานจังหวัด
  • ย้ำทุก 3 เดือนต้องต่อใบอนุญาต

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้ขยายเวลาการทำงานในไทยได้ รวม 741,636 ราย จนถึงเดือนมี.ค. 2565 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านกำลังแรงงานในการฟื้นฟูประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากคนต่างด้าวรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

โดยการบริหาร ประกอบด้วย 1.กลุ่มคนต่างด้าว 649,064 คน ประกอบด้วย ที่เข้ามาตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปีช่วงเดือนมี.ค.-ก.ค. 2563 มีสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรก 84,022 คนและกลุ่มที่สอง 90,297 คน รวมทั้งมี คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับเอกสารประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองบุคคล และเอกสารเดินทาง จำนวน 474,745 คน ที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ในไทยถึง 31 ก.ค. 2563 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มี.ค. 2565

ทั้งนี้ ให้นายจ้างต้องพาคนต่างด้าว ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ต.ค.2563 และให้คนต่างด้าวใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและใบรับคำขอรับใบอนุญาตทำงานเป็นหลักฐานในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ และ ขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2564 และการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและรับบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร ณ สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ศูนย์ทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือที่กรมการปกครองกำหนดในท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวทํางาน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564

2.กลุ่มคนต่างด้าวที่มีบัตรผ่านแดน 92,572 คน จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มี.ค.2565 ต้องไปขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางาน ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 และดำเนินการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ และซื้อประกันสุขภาพ (ซื้อประกันสุขภาพทุกคน ยกเว้นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม) ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2564

อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ทำงาน จะเป็นครั้งละ 3 เดือน และหากคนต่างด้าวประสงค์ทำงานกับนายจ้างต่อไป ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ ซึ่งครั้งแรก ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2563 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2565