คมนาคม ช่วยกลุ่มผู้รับจ้างรถโดยสารสาธารณะสุดลิ่ม! ปรับลดภาษีรถประจำปีลง90%หลังได้รับผลกระทบโควิดซัด

คมนาคม ช่วยกลุ่มผู้รับจ้างรถโดยสารสาธารณะสุดลิ่ม! ปรับลดภาษีรถประจำปีลง90% หลังได้รับผลกระทบโควิดซัด น้ำมันแพง ทำต้นทุนพุ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อการยาไส้ หลังก่อนหน้าประเคนมอบเงินช่วยเหลือ ขยายอายุแท็กซี่ ให้ขายโฆษณาบนรถแท็กซี่  เรียกเก็บค่าสัมภาระผู้โดยสารสนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิเพิ่มได้

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิดมาตั้งแต่ ปี 63  ,ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการประกอบการของรถสาธารณะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งรถรถยนต์รับจ้าง(แท็กซี่)  รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ จนกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ดังนั้นทางขบ. จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถรถยนต์รับจ้าง(แท็กซี่)  รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปี ให้ปรับลดภาษีลง 90% จากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว  

ทั้งนี้เมื่อ ครม. อนุมัติ  และมีกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะทำให้ รถรถยนต์รับจ้าง(แท็กซี่)  รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เสียภาษีประจำปีลดลง 90% จากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยรถยนต์รับจ้าง(แท็กซี่) น้ำหนักรถ 1,300 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 685 บาท ลดเหลือ 68.50 บาท/คัน รถยนต์รับจ้าง(แท็กซี่)  น้ำหนักรถ 2,100 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 1,250 บาท/คัน ลดเหลือ 125 บาท รถยนต์สามล้อรับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 185 บาท/คัน ลดเหลือ 18.5 บาท/คัน รถจักรยานยนต์รับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 100 บาท/คัน ลดเหลือ 10 บาท/คัน

นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)  การขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี การอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นแทนเครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS) ในรถแท็กซี่ พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มรายได้ โดยให้ติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถแท็กซี่ และกำหนดให้เรียกเก็บค่าสัมภาระได้ กรณีการให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น