คมนาคมลุยจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนารางเต็มสูบ-มั่นใจลดต้นทุนขนส่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)ว่า คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)  ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในวาระเริ่มแรก ภายใน 180 วัน ซึ่งขั้นตอนจะดำเนินการจัดทำร่างระเบียบกระทรวงคมนาคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และร่างระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ เพื่อเสนอ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พิจารณาลงนามต่อไป 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ กรมากรขนส่งทางราง (ขร.)เร่งจัดทำรายละเอียดและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการผลิตเกี่ยวกับอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์งานระบบรางทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีทิศทางที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อการผลิตประกอบรถในอนาคต จัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อสะท้อนการนำองค์ความรู้จากต่างประเทศเข้ามาใช้พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางได้อย่างชัดเจน และประมวลผลพร้อมสรุปแนวทางการสรรหาผู้มาปฏิบัติงานที่สถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 49 ให้มีความครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ทั้งนี้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการบูรณาการความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การฟื้นฟูระบบการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอุตสหกรรมทางรางในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ