คมนาคมปลื้ม! ยอดนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศขาเข้าพุ่งสูง 2.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 65 กว่า 145%

  • เผย ม.ค.66 มีปริมาณผู้โดยสารเข้า-ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 4,669,197 คน
  • พบทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด คิดเป็น 96.52%
  • ชี้มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,109,604 คน คิดเป็น 69%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากกระทรวงคมนาคมถึงว่าสถิติรวมปริมาณผู้โดยสาร ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 เดือนมกราคม 2566 ว่า จากการประมวลผลข้อมูลณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ภาพรวมเดือนมกราคม 2566 มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า – ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่ง รวม 4,669,197 คน โดยเมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารรายมิติการขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.52รองลงมาคือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็นร้อยละ 1.97ร้อยละ1.20และร้อยละ 0.31 ตามลำดับทั้งนี้ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสาร เดือนมกราคม 2566 กับปี 2565 พบว่า ปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 4.34 และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2565ร้อยละ148.16 ซึ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 2,353,633 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 959,225 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 145.37 โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง (ขาเข้า) รายมิติการขนส่งในเดือนมกราคม 2566 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.80 รองลงมา คือ ทางน้ำ ทางถนน และทางราง คิดเป็นร้อยละ 2.04 ร้อยละ 0.87 และร้อยละ 0.29 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ มีดังนี้

1. ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 56,170 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 41,050 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.83 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 50,492 คน พบว่า มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.25 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า20,462คน (ร้อยละ 36)และ มีผู้โดยสารขาออก 35,708คน (ร้อยละ 64)

2. ทางราง มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 14,271 คน ลดลงจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 15,021 คน คิดเป็น ลดลงร้อยละ 4.99 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 5,881 คน พบว่า มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 142.66 ทั งนี เนื่องมาจากในเดือนธันวาคม 2565 รฟท. ได้งดเดินขบวนรถไฟในเขตพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า6,811 คน (ร้อยละ 48) และ มีผู้โดยสารขาออก 7,460 คน (ร้อยละ 52)

3. ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 92,026 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 22,291 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 312.84 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ธันวาคม2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 78,774 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.82 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 48,005 คน (ร้อยละ 52) และมีผู้โดยสารขาออก 44,021 คน (ร้อยละ 48) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 47,183 คน (ร้อยละ 98) และมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยเรือยอร์ช 822 คน (ร้อยละ 2)

4. ทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม 2566 รวม 4,506,730 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,828,077 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.53 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า(ธันวาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 4,339,687 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.85 โดยในเดือนมกราคม 2566 เป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จ านวน 2,278,355 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือนปี2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 935,273 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.60เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางผ่านท่าอากาศยาน ในเดือนมกราคม 2566 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,109,604 คน คิดเป็น ร้อยละ 69 มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 553,073 คน คิดเป็น ร้อยละ 12 และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 844,053 คน คิดเป็น ร้อยละ 19 หรือ สัดส่วนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค คิดเป็น 69:12:19