คมนาคมบูรณาการ”ทอท.-ทย.-ผู้ประกอบการสายการบิน”เตรียมรับมือรัฐเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยสิ้นปีนี้หลังโควิดซา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุม กบร.มีมติเห็นชอบให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบการสายการบิน และผู้ดำเนินการสนามบินสาธารณะ (กรมท่าอากาศยาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการกำหนดมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4/2564 หรือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 64 โดยให้เทียบเคียงการกำหนดมาตรการดังกล่าวกับประเทศอื่น ๆ ด้วย

นอกจากนั้น กบร.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขข้อบกพร่องและแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามโครงการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) และโครงการตรวจสอบการกำกับดูแล
ด้านการรักษาความปลอดภัยสากล (USAP) และการตรวจสอบตามโครงการการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (IASA) ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า กบร.ยังได้เห็นชอบร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 เกี่ยวกับ
อายุอากาศยาน) ก่อน กพท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบร. นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนลงนามต่อไป และเห็นชอบให้แก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับแบบ จำนวน และอายุอากาศยานที่จัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ (เงื่อนไขข้อ 7) ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนแบบมาตรฐาน ที่ กบร. มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่11 มีนาคม 2564 ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนด ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจำ และประเภทการทำงานทางอากาศ ก่อนการออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทุกรายต่อไป