ขึ้นทะเบียน “ครูช่าง-ทายาท” งานศิลปหัตถกรรมไทย

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

.พาณิชย์หวั่นไร้ผู้สืบสานงานมรดกของชาติ

.ลุยช่วยหาช่องทางขายทั้งออนไลน์-ออฟไลน์

.ขยายช่องทางตลาดงานหัถตศิลป์ไทยสู่สากล

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญกับผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า เป็นผู้ที่สืบสานและรักษาอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย จึงสั่งการให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท.  ซึ่งมีภารกิจในการสืบสาน ส่งเสริมคุณค่า ยกย่องเชิดชู รักษา พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย เร่งจัดทำทะเบียนครูช่าง-ทายาทด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน โดยให้ประสานกับกระทรวง ทบวง หรือกรมที่เกี่ยวข้อง และให้รวบรวมและจัดทำข้อมูลของครูช่าง-ทายาท ให้มากที่สุด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เหมาะสมต่อไป

สินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์

“ปัจจุบันครูช่างมีอายุมาก และอาจขาดทายาทสืบสานภูมิปัญญาด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย เพราะมูลค่างานศิลปหัตถกรรมไทยบางประเภทไม่สูงพอที่จะยังชีพได้ นอกจากนี้ อาจจะมีพ่อคนกลางมาซื้อไปสร้างกำไรต่อทั้งๆ ที่มูลค่าราคาท้ายสุดน่าจะอยู่กับครูช่าง-ทายาท”

นอกจากนี้ ยังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ มาหารือเรื่องการทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หากสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ไม่เพียงแต่จะทำให้ครูช่าง และทายามีกำลังใจและรายได้เพิ่มขึ้น ยังจะได้ผู้สืบสานร่วมรักษางานศิลปหัตกรรมไทยของบรรพบุรุษให้คงอยู่คู่ประเทศตลอดไป ทั้งนี้ ปัจจุบันมีครูช่าง-ทายาท ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วรวม 413 ราย โดยแบ่งเป็น ครูศิลป์ของแผ่นดิน 103 ราย ครูช่างศิลปหัตถกรรม 230 ราย และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 80 ราย โดย สศท. จะเร่งส่งเสริมศักยภาพโดยการสร้างความรู้ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด รวมถึงการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย