ขนส่งทางรางจ่อคลอดหลักเกณฑ์ออกใบอนุญาตขับ “รถไฟ รถไฟฟ้า ไฮสปีด”-มั่นใจยกระดับมาตรฐานระบบรางทั่วไทย

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ว่า  ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการออกใบอนุญาตขับรถไฟ รวมถึงร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. และขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางออกใบรับรอง (Certificate) ให้กับผู้ขับรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับรถไฟ/รถไฟฟ้า (License) ในระยะแรกก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้ 

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเดินรถ พ.ศ. 2549 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หมวด 1 ข้อ 1 (37) เป็น “พนักงานขับรถ หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับมอบหน้าที่เป็นผู้ขับรถจักรขณะกระทำหน้าที่นั้นหรือบุคคลภายนอกที่มีใบอนุญาตเป็นพนักงานขับรถขนส่งทางรางซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถจักรขณะกระทำหน้าที่นั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้”  

ซึ่งภาคเอกชนเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการพนักงานขับรถไฟที่เพิ่มขึ้น  และ “บุคคลภายนอก” ตามข้อบังคับดังกล่าว หมายความรวมถึง พนักงานขับรถไฟที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) หรือพนักงานขับรถไฟอื่น ๆ ของ รฟท. ที่ประสงค์จะมาทำงานเป็นพนักงานขับรถไฟ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี มีการตรวจด้านจิตวิทยา มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ในการเดินรถ กับ รฟท. และต้องมีชั่วโมงการทำงานตามที่ รฟท. กำหนด  ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถไฟ ของ รฟท. ต่อไป