ขนส่งทางบก โชว์ผลตัดแต้มใบขับขี่รถสาธารณะและรถขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64-21 มี.ค.66 พบการกระทำความผิด“ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด” และ “ปฏิเสธไม่รับคนโดยสาร”มากที่สุด

  • เตือน!!! หากพบพนักงานขับรถทำผิด
  • จะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุด
  • และมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้รับมอบนโยบายจาก รัฐบาล กระทรวงคมนาคม ให้กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถรถสาธารณะและรถขนส่งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดซ้ำ นำระบบการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถสาธารณะและรถขนส่งมาใช้ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ โดยผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 – 21 มี.ค. 2566 มีผู้ขับรถถูกตัดคะแนนสะสมทั่วประเทศ 48,079 ราย มีการพักใช้ใบอนุญาต 163 ราย และต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ ลดการกระทำผิดซ้ำในข้อหาเดิมอีก 509 ราย โดยพบการกระทำความผิด พ.ร.บ. การขนส่งทางบก สูงสุด ได้แก่ “ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด”ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ในขณะที่ผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. รถยนต์ สูงสุด ได้แก่ “ปฏิเสธไม่รับคนโดยสาร”ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ไปแล้ว 1 ราย เนื่องจากใช้ยาเสพติดให้โทษขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

สำหรับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะที่ถูกตัดคะแนนสามารถเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อคืนคะแนนด้วยตนเองได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีปฏิทิน) โดยสามารถเลือกเข้าอบรมตามหลักสูตร 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน และหลักสูตรอบรม 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน กรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบหลักสูตรอบรม 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัดในการให้บริการประชาชน เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หากพบพนักงานขับรถทำผิดจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้