การไฟฟ้านครหลวง เร่งจัดระเบียงสายสื่อสาร เพิ่มความไฉไลให้เมืองไทย

  • ลงพื้นที่ติดตามจัดระเบียบสายสื่อสารถนนเพชรบุรี
  • ประกาศเดินหน้าปูพรมจัดระเบียงพร้อมกัน 3 จังหวัด ที่รับผิดชอบ
  • เร่งสำรวจกว่า 300 เส้นทาง เพื่อหาสายสื่อสารรก หรือรวมเป็นระยะทาง 2,200 กิโลเมตร

นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยนายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ และนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกและจัดระเบียบสายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลบริเวณซอยเพชรบุรี 20 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

นายประสงค์ กล่าวว่า MEA เล็งเห็นถึงปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังและห้อยต่ำส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงเร่งสำรวจเส้นทางที่มีสายสื่อสารรกรุงรังในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 318 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 2,200 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออกภายในเดือน มิ..2563 และจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ รวมถึงบันทึกข้อมูลสายสื่อสารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นตามแผนงานภายในปี 2563 แบ่งเป็น 2 เฟสได้แก่ เฟสที่ 1 ระยะทาง 211.8 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานหรือสายตายและจัดระเบียบสาย คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนม.นี้ และเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างร่วมกันจัดทำแผนดำเนินการในเส้นทางที่เหลือ  

ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวง มีการจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ได้แก่ 1.บริษัทโทรคมนาคมต่าง  สำรวจสายสื่อสารของตนเอง พร้อมติดแท็กระบุชื่อบริษัทผู้รับผิดชอบสาย 2.รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่มีเจ้าของ ไม่ถูกใช้งาน หรือสายตาย 3.ติดตั้งคอนสำหรับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อรองรับการพาดสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจาก MEA พร้อมให้ผู้ประกอบการพาดสายของตนเองให้เป็นระเบียบภายในช่องที่ได้รับอนุญาต และ4.บันทึกข้อมูลสายสื่อสารแต่ละเส้นทางในระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล ป้องกันการละเมิดภายหลัง ซึ่งจากรูปแบบดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดจำนวนการใช้สายสื่อสาร โดยไม่กระทบต่อลูกค้าผู้ใช้งานเครือข่าย สายสื่อสารมีความเป็นระเบียบ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริเวณถนนเพชรบุรีวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าสามารถดำเนินการตามแผนงานขั้นตอนที่กำหนดไว้ จากความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารเมืองมหานคร Smart Metro  จะช่วยแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และป้องกันการลักลอบพาดสายสื่อสาร และช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ภูมิทัศน์สวยงาม ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนที่พบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทชโทร 1200 หรือLINE@ : @nbtc1200