การบินไทยแจ้งงดจ่ายหนี้หุ้นกู้8.7พันล้านส่วนที่เหลืออีก6.2หมื่นล้านก็ไม่รอดอาจโดนด้วย

นายจักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้ชี้แจงกรณีเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่องชี้แจงกรณีเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นของการบินไทย โดยระบุว่า ตามที่การบินไทยได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้นั้น บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แล้ว เมื่อการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับหุ้นกู้การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ที่เป็นหุ้นกู้ชุดล่าสุดที่ออกมามี 5 ชุด มูลค่ารวม 8,788 ล้านบาท
หุ้นกู้การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 มูลค่า 2,035 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563
หุ้นกู้การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 มูลค่า 634 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564
หุ้นกู้การบินไทย ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 มูลค่า 2,453 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2566
หุ้นกู้การบินไทย ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 4 มูลค่า 1,899 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2572
หุ้นกู้การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 มูลค่า 1,767 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2577

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดโดยพลัน ซึ่งทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน


นอกจากนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ (Cross Default) ด้วย โดยหุ้นกู้ชุดอื่นมีทั้งหมด 41 ชุดที่เป็นการออกตราสารหนี้เมื่อปี 2555 -2563 รวมมูลค่า 62,820 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป