กอช.พัฒนาช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการออมที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึง

  • มีจุดให้บริการหลากหลายช่องทางมาก
  • สาขาธนาคาร-สถานที่ราชการ
  • กอช.ประจำหมู่บ้าน

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)   กล่าวว่า  กอช. ได้พัฒนาช่องทางเข้าถึงการออมให้สมาชิกและประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าถึงการออมที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งช่องทางการสมัคร การออมเงินต่อเนื่อง และการรับรู้ข่าวสาร ช่องทางออนไลน์ อาทิ ไลน์ กอช.  แอปพลิเคชัน กอช. หรือเว็บไซต์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. ช่องทางหน่วยรับบริการธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมกว่า 3,836 สาขา ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 878 แห่ง สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด สถาบันการเงินชุมชน จำนวน 128 แห่ง เซเว่น-อีเลฟเว่น จำนวน 12,500 แห่ง เทสโก้โลตัส จำนวน 1,949 สาขา ไปรษณีย์ไทย จำนวนกว่า 1,479 แห่ง ตู้บุญเติมจำนวน 112,498 ตู้ และมีตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน 35,000 คน ในการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าถึงการออม ส่งเงินออมต่อเนื่องกับ กอช. และให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. 

โดย กอช. เสริมสร้างความมั่นใจในการออมให้สมาชิกอุ่นใจดูการเคลื่อนไหวยอดเงินออมของตนเอง ผ่านไลน์ กอช. แอปพลิเคชัน กอช. ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ กอช. ได้ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดพิมพ์สมุดเงินออม (Passbook) ให้กับสมาชิก และ ปี 2565 กอช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการให้บริการจัดพิมพ์สมุดเงินออมแก่สมาชิก เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปี ถึง อายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รัฐจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามช่วงอายุของสมาชิก รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุ ช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท  ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท และช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท  นอกจากนี้ การออมเงินกับ กอช. มีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุน ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน การสมัครสมาชิก  กอช. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ในการตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช” หรือที่เว็บไซต์ กอช. (www.nsf.or.th)