กสทช.ชุดใหม่ฟิต! วิ่งสู้ฟัด ประเดิมงานแรก กางโรดแมปพิจารณาควบรวม “ทรู-ดีแทค”

  • ตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ
  • ศึกษาวิเคราะห์เจาะประเด็น
  • เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นอย่างรอบด้าน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (27 เม.ย. 2565) ที่ประชุม กสทช.ชุด ซึ่งถือ เป็นการประชุมครั้งแรกของ กสทช. ชุดใหม่ที่มีนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธาน กสทช. โดยที่ประชุม ได้เห็นชอบแผนงาน (Road map) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการฯด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง คณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการฯ ด้านเศรษฐศาสตร์ นอกจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดประชุม Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ตลอดจนมอบหมายให้คณะทำงานของสำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาอิสระทั้งในและต่างประเทศศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในระยะเวลาที่เร็วที่สุด

“กสทช. จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน และรอบด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยดูทั้งข้อกฎหมาย และผลกระทบในต้านต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ จึงอยากขอให้ทุกฝ่ายวางใจได้”