กลุ่มสหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เร่งหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลั่นวางแนวทางตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภายในเดือน มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) รวมทั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำดับแรก พร้อมด้วยนายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด ร่วมประชุมหารือกับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้การบินไทย พร้อมรับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า จะประสานงานกับกรมบังคับคดีมาให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ผู้ลงทุน เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งจะหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดแนวทางในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภายในเดือน มิ.ย.นี้ จากนั้นจะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนทั้ง 87 สหกรณ์ มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมาย ชสอ.จะเร่งส่งเอกสารไปยังสหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยให้ลงนาม เพื่อร่วมกันเจรจาขอรับชำระหนี้คืน นอกจากนี้ยังมีธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์อีกหลายแห่งจะร่วมดำเนินการทางกฎหมายพร้อมกับ ชสอ. ด้วย เพื่อให้มีอำนาจในการเจรจาขอรับชำระหนี้ โดยยืนยันว่าสถานะของสหกรณ์ทุกแห่งยังมั่นคง ทั้งเงินฝาก ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกยังมีเท่าเดิม ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งไม่ต้องเป็นกังวล โดย ชสอ. สสท. จะร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ผู้ลงทุนมากที่สุด