กรมอนามัย แนะ ตลาดการ์ดอย่าตกจับจ่ายช่วงปีใหม่

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ย้ำผู้ประกอบการตลาดการ์ดไม่ตก 
  • คุมเข้ม COVID Free Setting 
  • พร้อมรับผู้บริโภคจับจ่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลาดซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนยังคงเป็นสถานที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นสถานที่รวมกลุ่มทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขนส่งสินค้าและแรงงานต่างด้าว ต้องป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) ขั้นสูงสุด ซึ่งผลการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2564 พบว่ามาตรการตลาดปฏิบัติได้มากที่สุด คือ กำหนดจุดเข้า-ออกชัดเจน และวัดอุณหภูมิก่อนเข้า ร้อยละ 83.1 รองลงมาคือ มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ร้อยละ 56.4มีการประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาอย่างถูกต้อง ร้อยละ 52.9 ตามลำดับ ส่วนมาตรการที่พบเห็นว่าปฏิบัติได้น้อยที่สุด คือ เห็นภาชนะรองรับขยะมีฝาปิดมิดชิด ร้อยละ 21.3 รองลงมาคือ มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และเว้นระยะห่าง ร้อยละ 23.1 ห้องสุขาสะอาด แห้ง ไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำขัง ร้อยละ 24.6 และยังพบเห็นผู้อื่นสวมหน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่สวม ร้อยละ 17

ทั้งนี้กรมอนามัยขอความร่วมมือสถานประกอบการตลาดทั่วประเทศต้องคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 1) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตลาดประเมินตนเองตามมาตรการ COVID Free Setting ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.thจัดให้มีจุดเข้าออกเหมาะสมกับขนาดพื้นที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะช่วงหนาแน่น เช่น ช่วงเช้า และช่วงเย็นจัดให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1–2 เมตร เพื่อลดความแออัด จัดระบบการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมงจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด และต้องล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ควรจัดบริเวณรับประทานอาหารไว้โดยเฉพาะงดการจับกลุ่มพูดคุย

“ถัดมาคือ 2) มาตรการด้านผู้ให้บริการ พ่อค้า แม่ค้า แรงงานต่างด้าว ให้ได้รับการฉีดวัคซีน   ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนในช่วง 1–3 เดือน หรือมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย”หากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง งดให้บริการรวมถึงจัดคนควบคุมกำกับพนักงานและผู้รับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยเคร่งครัด และ 3) มาตรการด้านผู้รับบริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง 1–2 เมตร การล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง งดเข้าใช้บริการ และเลือกใช้วิธีจ่ายเงินแบบe-Payment เพื่อลดการสัมผัส”