กรมอนามัย ย้ำ ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว เคร่งครัดมาตรการ COVID Free Setting ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

  • ย้ำ สถานประกอบการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
  • ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด
  • ทั้ง 3 ด้าน เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงนี้ร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือให้สถานประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อนและหลังใช้บริการด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ทุก 1 – 2 ชั่วโมง เน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนหรือลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ล้างภาชนะอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหารด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด แช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที อบหรือผึ่งให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมน้ำและสบู่สำหรับล้างมือ หรือจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ จัดอุปกรณ์กินอาหารแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อาหาร หรือภาชนะเครื่องปรุงรส อุปกรณ์แบบส่วนบุคคล โดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะที่นั่ง 1 – 2 เมตร ควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการภายในร้านอาหาร และให้งดจัดบริการอาหาร ในรูปแบบการให้ลูกค้าหยิบตักอาหารด้วยตนเอง

สำหรับข้อปฏิบัติถัดมา คือ 2) ด้านผู้ให้บริการ พนักงานทุกคนควรฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน หรือมีผลตรวจ ATK ตามมาตรการแล้วไม่พบเชื้อ เช่น การสุ่มตรวจพนักงานในร้านอาหาร ทุก 7-14 วัน ตรวจเชื้อเมื่อมีอาการที่น่าสงสัย หรือตรวจเมื่อมีผลการประเมินไทยเซฟไทยมีความเสี่ยงสูง เป็นต้น นอกจากนี้เน้นย้ำและให้ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด โดยคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตาม พนักงาน และผู้รับบริการทุกคน รวมทั้งงดรวมกลุ่ม ขณะปฏิบัติงานระหว่างพักกินอาหารร่วมกัน

ส่วนข้อปฏิบัติสุดท้าย คือ 3) ด้านผู้รับบริการ ควรมีการคัดกรองความเสี่ยงของผู้รับบริการก่อนเข้าร้านด้วยไทยเซฟไทย โดยขอความร่วมมือให้เจ้าของร้านกำกับติดตามผู้รับบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด ผู้รับบริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะตอนกินอาหารเท่านั้น ใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน 2 ชั่วโมง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการซื้ออาหาร นั่งกินอาหาร หมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำก่อนกินอาหารและหลังออกจากห้องส้วมทุกครั้งโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของร้านอย่างเคร่งครัด เช่น ใช้บริการตามเวลาที่กำหนด ไม่ใช้ภาชนะอุปกรณ์ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ หากเจ็บป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริการ