กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรุก “ดีพร้อมโต” ปั๊ม 7.5 พันล้าน งัด 4 กลไก ปั้นผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไทย 2.86 หมื่นราย

  • เปิดแผน “ดีพร้อมโต” เร่งยกระดับศักยภาพ ผปก. กว่า 28,600 ราย คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 7,500 ล้านบาท
  • โชว์ใช้ 4 กลไก “โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน” ปั้นนักธุรกิจ SMEs รุ่นใหม่ หันมาใช้บริการดีพร้อมแบบครบวงจร
  • ทั้งตลาดการขาย ช่องทางค้าออนไลน์ พัฒนาอาชีพ และหลักสูตรเยาวชนพันธุ์อีลิต

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “DIPROM :ดีพร้อม” เปิดเผยว่า ปี 2566 ได้เดินหน้าแผนยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามนโยบาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ขานรับกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวด้วยปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวซึ่งจะส่งผลดีกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังต้องเฝ้าระวังความเรื่องความผันผวนของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดการชะงักงันหรือสะดุดในห่วงโซ่อุปทานได้

ทางดีพร้อมจึงได้ถอดบทเรียนต่าง ๆ นำมาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการต่อยอดสร้างเข้มแข็งทุกมิติ ตลอดปี 2566 ด้วยโครงการ “ดีพร้อมโต” ตั้งเป้าดึงผู้เข้าร่วมรวมถึง 28,600 ราย สร้างมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท ตามแนวทางขับเคลื่อน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนจะทำให้ได้มากกว่า 13,000 ราย สร้างมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท ส่วนที่ ยกระดับประชาชนด้วยกิจกรรมพิเศษให้ก้าวเข้าสู่ผู้ประกอบการในอนาคตให้ได้ไม่น้อยกว่า 15,600 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมอีกกว่า 500 ล้านบาท

เป็นแผนงานเดินหน้าขยายผลตามนโยบาย “ดีพร้อมโต” โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน ทำให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตทางทางธุรกิจอย่างเข้มข้นด้วย 4 กลไกหลักประกอบด้วย

กลไกที่ 1 โตได้ (Start) มุ่งช่วยประชาชนมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตเป็นผู้ประกอบการใหม่ในชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยเกษตรอุตสาหกรรม และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

กลไกที่ 2 โตไว (Speed) เน้นช่วยผู้ประกอบการ SMEs เติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มผลิตภาพประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด

กลไกที่ 3 โตไกล (Scale) เร่งเพิ่มประสิทธิภาพและขยายฐานการผลิตให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง เน้นการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) สู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่อขยายสู่ตลาดสากล

กลไกที่ 4 โตให้ยั่งยืน (Sustainable) รุกสนับสนุนปัจจัยเอื้อช่วยให้ธุรกิจยั่งยืน เข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือต่าง ๆ       ของภาครัฐ โดยให้ความสำคัญเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

ตลอดปี 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นย้ำนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเติบโตเคียงคู่กับชุมชน จึงให้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนโยบาย MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน และให้ ดีพร้อม พัฒนาโมเดลการส่งเสริมอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ “โมเดลชุมชนดีพร้อม” พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปพร้อมกับชุมชน ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 เรื่อง

เรื่องที่ 1 ค้นหาและบอกต่อ เฟ้นหาผู้นำทางธุรกิจต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมโดยรอบอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีศักยภาพพัฒนาและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ หรือเป็นผู้ที่มี “ใจ”และ“พลัง” ช่วยเหลือชุมชนและสังคม

เรื่องที่ 2 ประสานประโยชน์ วางแผนเพื่อแสวงหาจุดร่วมระหว่างผู้นำทางธุรกิจ (DIPROM HERO) กับชุมชน ประสานประโยชน์อย่างรูปแบบการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เรื่องที่ 3 เสริมแกร่ง ให้กลุ่มชุมชนตามหลักการอุตสาหกรรม เช่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือเครื่องจักร รักษาคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและทำการตลาดให้เครือข่าย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา และสนับสนุนให้โมเดลชุมชนดีพร้อมเข้มแข็งมากขึ้น

เรื่องที่ 4 ยกระดับ เป็นกระบวนการบ่มเพาะ “ผู้นำชุมชน” ให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมสู่การเป็นผู้นำ สามารถต่อยอดและสร้างฮีโร่ทางธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและขยายวงจรโมเดลชุมชนดีพร้อมไปในวงกว้าง ทำให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

รวมถึงทางดีพร้อมได้เดินหน้ากิจกรรมพิเศษปี 2566 ควบคู่กันไปด้วยอีก 4 เรื่อง

1.ปฏิรูป DIPROM CENTER ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาคธุรกิจ เช่น เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรมแฟร์” เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม พัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจ

2.พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ (DIPROM Marketeer) ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพในการขายสินค้าและบริการทางออนไลน์แบบครบวงจร ตั้งแต่ฝึกอบรม จัดพื้นที่สนับสนุนการค้าออนไลน์ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบไฮบริด

3.พัฒนานักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม (DIPROM Vocational & Industrial Promoter : DIPROM VIP) สร้างผู้ให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งจากภายใน

4.ปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม ภายใต้หลักสูตร DIPROM Young Elite Squad (DIPROM YES!) ประยุกต์มาจากหลักสูตรพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและรูปแบบการปฏิบัติงานของดีพร้อม เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการ

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ผ่านกลไก โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถพัฒนาผู้ประกอบการแล้วกว่า 14,000 ราย สร้างมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจกว่า 7,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมหรืออาชีพดีพร้อม หนึ่งโครงการเรือธงฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ พร้อมทั้งได้ขยายให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเดิมเฉลี่ยปีละ 10,000 ราย เป็น 700,000 ราย ส่งผลให้ประชาชนเข้าร่วมด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น พร้อมกับนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อยอดธุรกิจและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen