“กรมบัญชีกลาง” เร่งเบิกจ่ายงบปี 62 ให้เข้าเป้า

  • กรมบัญชีกลางเผยสิ้นไตรมาส 3 ใช้จ่าย 430,461 ลบ.
  • เร่งเบิกจ่ายตามเป้าหมายภายในเดือน ก.ค.นี้
  • หน่วยงานใดเหลือเงินรีบใช้ในโครงการอื่นด่วน!

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่า ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นไตรมาส 3 (1 ต.ค. 61 – 28 มิ.ย.62) รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 430,461 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,175 ล้านบาท หรือคิดเป็น 77.54% สูงกว่าเป้าหมาย 12.54 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 2.33 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 77.98 % สูงกว่าเป้าหมาย 0.98%  สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 290,483 ล้านบาท หรือคิดเป็น 85.28% ของวงเงินงบประมาณ 340,634 ล้านบาท

“ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณฯ ไม่ถึง 3 เดือน ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรมฯได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย. 2562 เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป”

สำหรับหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ที่มีเงินงบประมาณคงเหลือให้รีบเร่งเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในโครงการและรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว