กรมบัญชีกลาง สั่งให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างทันที หลังร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 รายหน่วยงานผ่านรัฐสภา

  • เร่งทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี 
  • หวังช่วยกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ  
  • ส่งผลดีในการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ… ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ทั้งนี้ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ แล้ว 

“เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหนี้ผูกพันและ เบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”  

นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลดีในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป