กรมทางหลวงชนบทเคลียร์ถนนทุกเส้นทางรับประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดยาว

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเดือน ก.ค.65นี้จะมี 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.ค.  65 และ ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ก.ค. 65 ซึ่งจะมีประชาชนใช้ถนนสัญจรทั้งทางหลัก ทางชุมชน จำนวนมาก ดังนั้น ทช.จึงได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้กับประชาชน เป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยในส่วนของ ทช.ได้มีการเตรียมแนวทางให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร 2.ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบARMS

และ3.เฝ้าระวังอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้เส้นทางและเข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่4.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน ให้ตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบแล้วดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146, เว็บไซต์ ww.drr.go.th และ Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม