กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร จ.สระบุรี-หวังเป็นข้อต่อเชื่อมขนส่งภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาค”อีสาน กลาง ตะวันออก”

default

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนา และส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่ายถนน คมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกให้มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อ.แก่งคอย – อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพ้ว – ต.ชะอม แล้วเสร็จ ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสายทาง  สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากพัฒนาทางหลวงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมซีเมนต์ และลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง จ.สระบุรี และ จ.นครนายก 

สำหรับรายละเอียดการก่อสร้าง กรมทางหลวงได้ดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อ.แก่งคอย – อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพว – ต.ชะอม จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม.12+890 – กม.24+500 ระยะทางประมาณ 11.61 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 573.474 ล้านบาท ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ มีผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบยกดินถมและแบบคอนกรีตแบริเออร์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้สายทางนี้มีขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องตลอดสายทางอย่างสมบูรณ์