กรมชลประทานเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำทุกพื้นที่ที่ขาดแคลนหลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

วันที่ 10 มิ.ย.2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉิน สำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกลใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น วงเงิน 426.472 ล้านบาท ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยให้กรมชลประทานจะนำมาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วรวม 24 รายการ 32 เครื่อง

ทั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลห่วงใยคือ เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เกษตรกรส่วนหนึ่งปลูกข้าวนาปีไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน หากขาดแคลนน้ำจนข้าวแห้งตาย จะเป็นการซ้ำเติม จากที่เดือดร้อนเพราะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่แล้ว จึงมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งรัดแก้ไข อีกทั้งต้องเตรียมพร้อมเครื่องมือสำหรับรองรับน้ำในฤดูฝนในปี 2564 แล้วนำไปเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงป้องกันอุทกภัยในภาคใต้ที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกับช่วงเดือนธันวาคม 63 อีกด้วย