กฟผ. ชวนนักศึกษาจบใหม่สมัครร่วมงานได้จนถึงวันที่3มี.ค.นี้

  • รวม1,052อัตราร่วมทำงาน12เดือน
  • เน้นคุณสมบัติเด็กจบใหม่ในท้องถ่ิน
  • ทำงานในเขื่อนหรือโรงไฟฟ้าในภูมิลำเนา   

นางสาว จิราพร ศิริคำ โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ เพื่อเข้าทำงานกับกฟผ.เป็น ครั้งที่ 2 จำนวน 1,052 อัตรา ไปจนถึงวันที่ 3 มี.ค.นี้ ซ่ึงระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ.  2562 – 2563 ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร เพื่อร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล ในการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการ และศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์ การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber

โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชนเกี่ยวกับ กฟผ.. เกี่ยวกับ กฟผ.; วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมองค์การwww.egat.co.th

หรือแสกน QR Code ด้านล่าง หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์  0 2436 5341 หรือ 0 2436 4715 ซ่ึงการรับสมัครงานดังกล่าว ของกฟผ.ก็เพื่อการมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งไปทำงานในเขื่อนของกฟผ.หรือสำนักงานของกฟผ.ทั่วประเทศ