กฎหมายวางสินไถ่คุ้มครองปชช. มีผลบังคับแล้ว เพิ่มความเป็นธรรม-ไม่ถูกเอาเปรียบ

  • การหลบเลี่ยงไม่รับสินไถ่ของผู้ซื้อฝากจนพรากที่ดิน
  • ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนไป

วันที่ 8 ก.ค. 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566 โดยให้มีผลบังคับทันที

ทั้งนี้ ระเบียบกรมที่ดินฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฉบับเดิมให้สอดคล้องกับหลักการมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่

ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ฯ กำหนดว่าเมื่อผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่หรือวางสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้แล้ว และเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งรับวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ พร้อมกับได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อฝากทราบเพื่อมารับเงินอันเป็นสินไถ่และนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาจดทะเบียนไถ่จากขายฝาก

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลา30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือพ้นกำหนดระยะเวลา30 วัน นับแต่วันที่ถือว่าได้รับแจ้ง แต่ผู้ซื้อฝากไม่มาโดยไม่ติดต่อหรือแจ้งเหตุขัดข้อง หรือมาแต่ไม่ส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ขายฝาก ให้เจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนเพื่อจดทะเบียนไถ่จากขายฝากให้แก่ผู้ขายฝากได้

ทั้งนี้ การเริ่มมีผลบังคับของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ฯ นับเป็นการบรรลุการแก้ไขปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาอัดเราเปรียบจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เช่น การหลบเลี่ยงไม่รับสินไถ่ของผู้ซื้อฝากจนพรากที่ดิน ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนไป

การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายฝากนี้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้การปรับปรุงกฎหมายสำคัญ ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ฯ ที่ได้มีผลบังคับล่าสุดนี้

ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ฯ ฉบับเต็ม : https://bit.ly/ratchakitcha_dol_consignment