กขค.เผยธุรกิจแห่ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า

.ตั้งแต่เดือนต.ค.60-ก.ย.64 ยอดร้องเรียน 97 เรื่อง

.ส่วนใหญ่ร้องพฤติกรรมปฏิบัติทางการค้าไม่เป็นธรรม

.ตัดสินคดีสำคัญและลงโทษปรับ 10% ของยอดขายแล้ว

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.60 ที่บังคับใช้พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ จนถึงเดือนก.ย.64 มีภาคธุรกิจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งสิ้น 97 เรื่อง แบ่งเป็นปี 60 มี 2 เรื่อง , ปี 61 รวม 11 เรื่อง, ปี 62 รวม 20 เรื่อง, ปี 63 รวม 30 เรื่อง และปี 64 รวม 36 เรื่อง โดยบางเรื่อง กขค.ได้ตัดสินและลงโทษผู้กระทำผิดแล้ว บางเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา และบางเรื่อง พิจารณาแล้วพบไม่เข้าข่ายกระทำผิด และได้ยุติเรื่องแล้ว

สำหรับทั้ง 97 เรื่อง จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ 19 ธุรกิจ โดยธุรกิจประเภทพาณิชย์ มีการร้องเรียนสูงสุดถึง 38 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีก แฟรนไชส์ และแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ โดยพฤติกรรมกระทำผิดที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุด ธุรกิจรายใหญ่ใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ 13 เรื่อง, การตกลงร่วมกันทางธุรกิจ (ฮั้ว) 6 เรื่อง, การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 66 เรื่อง และไม่เข้าข่ายพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560 อีก 12 เรื่อง

ทั้งนี้ มีคดีสำคัญที่ กขค. พิจารณาว่ามีความผิดฐานปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และได้ลงโทษปรับทางปกครองแล้ว 6 เรื่อง ได้แก่ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน กรณีกีดกันทางการค้าในธุรกิจผลผลิตการเกษตร กรณีการปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรม กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นตันแทนจำหน่ายเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีโรงคัดบรรจุผลไม้ปฏิบัติทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม และกรณีผู้ให้บริการขนส่งพัสดุปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับ 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

นอกจากนี้ กขค. ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรม (ไกด์ไลน์) เพื่อสร้างความชัดเจนและให้มีมาตรฐานทางการค้าที่เป็นธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยที่ผ่านมา ได้จัดทำไกด์ไลน์ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก  ไกด์ไลน์ธุรกิจแฟรนไชส์  ไกด์ไลน์ธุรกิจการรับซื้อผลไม้  ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่  และมีอีก 1 ไกด์ไลน์ คือ ไกด์ไลน์การให้สินเชื่อการค้า (เครดิต เทอม) สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้  ระหว่างนี้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแนวทางการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามที่ไกด์ไลน์กำหนด

“กขค. มุ่งมั่นและมุ่งเน้นให้การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยสร้างมาตรฐานทางการค้าให้เป็นสากล โดยไม่เลือกปฏิบัติ และท้ายที่สุดผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชน ที่จะได้บริโภคสินค้า และบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดถูกเอารัดเอาเปรียบ การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โทร. 02-199-5444 หรือ www.otcc.or.th”