กกต.เตือนสำรวจโพลเลือกตั้ง ส.ส.อย่าชี้นำ ย้ำ!ห้ามเผยแพร่ 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง

  • จนสิ้นสุดการลงคะแนน
  • หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
  • หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเน้นย้ำเกี่ยวกับการจัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งส.ส. ต้องพึงระมัดระวังไม่ให้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ตามมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งได้บัญญัติว่า การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้นำหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้งหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจะกระทำมิได้

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน คือตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ