กกต.ประกาศคำนวณส.ส.แต่ละจังหวัดใหม่แล้ว ลด-เพิ่ม 8 จังหวัด

  • วางไทม์ไลน์แบ่งเขตใหม่ 3 รูปแบบ
  • รับฟังความเห็นประชาชน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยคำนวณจากจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 มีจำนวน 65,106,481 คน ซึ่งจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 162,766 คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

ทั้งนี้สำหรับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดที่คำนวณจากจำนวนราษฎรสัญชาติไทย ทำให้จำนวน สส.เปลี่ยนแปลงใน 8 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลดลง 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย จะมี สส. 7 คน เชียงใหม่จะมี ส.ส. 10 คน ตากจะมี สส. 3 คน และสมุทรสาคร จะมี สส. 3 คน

ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้น 4 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี จะมี สส. 10 คน ลพบุรีจะมี สส. 5 คน นครศรีธรรมราช จะมี สส. 10 คน และปัตตานี จะมี สส. 5 คน

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าว สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด จะได้จัดทำและประกาศรูปแบบ การแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน ในจังหวัดเป็นเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ในระหว่างวันที่ 4 – 13 มี.ค. 2566