สุดาวรรณ เปิดงานวันฉลองชัยชนะย่าโม ปี 2567

สุดาวรรณ เปิดงานวันฉลองชัยชนะย่าโม ปี 2567 เทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารี น้อมรําลึกถึงความเสียสละ และคุณงามความดี

  • ครบรอบ 90 ปี ของการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  • และครบรอบ 556 ปีของจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “วันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ปี 2567” ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี 2567 ขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารี น้อมรําลึกถึงความเสียสละ และคุณงามความดีของท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโม วีรสตรีของชาวจังหวัด นครราชสีมา และชาวไทยทั้งประเทศ

ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้น ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล โดยในปีนี้ครบรอบ 90 ปี ของการก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และครบรอบ 556 ปีของจังหวัดนครราชสีมา ที่แสดงให้เห็นถึงความมีอัตลักษณ์ เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นที่เป็นเอกลักษณ์
และมีเป้าหมายเพื่อให้เป็น Land Mark ของการจัดงานประเพณีประจําปี ที่มีความน่าสนใจ

เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเป็นการผลักดัน soft power ในด้าน festival ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นําไปสู่การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการจ้างงาน และการสร้าง รายได้หมุนเวียนจากการจัดกิจกรรม รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ