SCBLIFE แชร์แนวคิด “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”

  • ไทยพาณิยช์ประกันชีวิต เห็นสัญญาณ “digital disruption”เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
  • ปรับกลยุทธ์การจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
  • เน้นสร้างการยอมรับและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  กลาว่า ตลอด43 ปีที่ SCBLIFE อยู่คู่ลูกค้าชาวไทย ในฐานะ ‘บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ’ บริษัทฯ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเราได้สื่อสารและสร้างบรรยากาศให้พนักงานได้รับทราบและยอมรับโดยทั่วกันอยู่เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติขององค์กร ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การให้บริการ และการจัดกิจกรรมภายในต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝัง Growth Mindset ของการพัฒนาตนเองให้กับพนักงาน บุคลากรของเราจึงรู้สึกคุ้นเคยและสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี” 

ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรตลอด 3 ปีที่ผ่านมา SCBLIFE เริ่มจากการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากพนักงานระดับบริหาร ผ่านการจัดประชุม Leader Talk ทุกเดือน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารทุกคนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร “ผู้บริหารทุกคนจะต้องเข้าใจ ยอมรับ และรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อน จึงจะสามารถสื่อสารต่อไปยังทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุน”  

ในขณะเดียวกัน การสื่อสารจากองค์กรสู่พนักงานโดยตรงก็เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ SCBLIFE มีการดำเนินการคือ การจัดประชุม Town Hall เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications) ผ่านรูปแบบกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ที่เข้าถึงพนักงาน เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมรับมือกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา  

นอกจากนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและบ่มเพาะพนักงานให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา SCBLIFE ได้วางกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมพนักงานไว้ 3 ด้านควบคู่กัน ประกอบด้วย 

1) การให้ความรู้เพื่อจุดประกายให้พนักงานทุกระดับได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแค่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านสุขภาพ โดยได้บรรจุ Growth Mindset เป็นหลักสูตร สอบรมด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานทุกระดับ  

2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยนำดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งระบบ Cloud, Automation และ Paperless เพื่อปรับพฤติกรรมของพนักงานให้คุ้นชินกับกระบวนการทำงานสมัยใหม่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า 

3) การจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการปรับตัวให้กับพนักงาน โดยปีที่แล้วได้จัดกิจกรรม “Let’s Transform” และต่อยอดสู่กิจกรรม “Let’s Talk Health” ในปี 2562 นี้ ในรูปแบบ Knowledge Learning Workshop โดยนำวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแง่มุม ทั้งแง่ของการทำงาน และการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล และกระตุ้นให้พนักงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน มี growth mindset ที่พร้อมต่อการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามาจากภายนอก เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าทั้งสำหรับตนเองและองค์กรในระยะยาว

“เชื่อว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรเป็นสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมภายในองค์กรของ SCBLIFE ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการดำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมสันทนา การออกกำลังกาย และการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งหมดนี้ล้วนเพื่อจุดประกายและเตรียม mindset ให้พนักงานทุกคนรู้สึกตื่นตัว มีความพร้อม และสามารถคตอบรับทุกความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งผลลัพธ์นอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเองแล้ว ยังช่วยให้องค์กรสามารถลดแรงต้าน ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน  “