“ PTT Group CG Day 2019” โชว์พลังขับเคลื่อนองค์กร ปรับตัวตามยุคดิจิทัล

  • ปีนี้ “จีซี” เจ้าภาพจัดงาน ชูแนวคิด” Digitalization: Challenge for the Governance “
  • ยกระดับธรรมาภิบาล บริหารจัดการเป็นเลิศ
  • พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัล

​นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 จีซี ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ภายใต้แนวคิด Digitalization: Challenge for the Governance เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG) ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอกย้ำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท. ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “กำกับองค์กรอย่างไร ในยุคดิจิทัล” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ นางจิราภรณ์ ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงยังมุ่งเสริมสร้างแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ขยายไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้ร่วมทุน ผู้รับเหมา เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

อีกทั้งยังมีการแสดงจากพนักงานในกลุ่ม ปตท.ซึ่งสะท้อนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานอีกด้วย การจัดงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท. เป็นประธานในพิธี โดยมีกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ คู่ค้าและลูกค้าของกลุ่ม ปตท. ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

สำหรับกิจกรรม PTT Group CG Day นั้น กลุ่ม ปตท. จัดเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้มีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมกิจกรรม 7 บริษัท และมีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น