เปิดวาระการประชุมครม. วันที่ 21 พ.ย.2566

วาระที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. วันที่ 21 พ.ย.2566

วาระที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. วันที่ 21 พ.ย.2566 โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน

 • กระทรวงแรงงาน เสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
 • ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอดำเนินโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ปีการผลิต 2565/2566

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงยุติธรรม เสนอขอขยายระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอขยายระยะเวลาจะทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานผลการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Special meeting of Justice Ministers:AJAMJ) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • กระทรวงแรงงาน เสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565)