ข่าวดี! LGBTQ+สว.บรรจุร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม 2 เม.ย.นี้

ข่าวดี! LGBTQ+ สว.บรรจุร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม 2 เม.ย.นี้ “ดนุพร” ขอบคุณ สว.ที่เข้าใจสิทธิ ความเท่าเทียม

  • “ดนุพร” ขอบคุณ สว.
  • ที่เข้าใจสิทธิ
  • ความเท่าเทียม

นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรพราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

เปิดเผยว่า ทันทีที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติวาระ 2 และวาระ 3 ผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนน เห็นด้วย 400 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ตนในฐานะประธาน กมธ.ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ได้ดำเนินการประสานงานกับสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อขอความร่วมมือต่อ สว.ขอให้บรรจุร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุม สว. และในท้ายที่สุดทางเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งหนังด่วนมาก

โดยระบุว่า ประธานวุฒิสภามีคำสั่งให้บรรจุร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เข้าสู่การประชุมวุฒิสภา เพิ่มเติม เป็นวาระด่วนที่ 3 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 31(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้

ทั้งนี้ ในฐานะตัวแทนกรรมาธิการ ในฐานะตัวแทนของประชาชน ขอขอบคุณวุฒิสภาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิ ความเท่าเทียมและความเสมอภาค ของประชาชน เป็นเรื่องเร่งด่วน ตนเชื่อว่าทุกอย่างจะสำเร็จได้ หากทุกฝ่ายมุ่งมั่นทำงานร่วมกัน ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย