เช็ควาระครม.สำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้

วาระครม.
เปิดวาระครม. ที่คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 9 เมษายน 2567

เช็ควาระครม.สำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ กระทรวงการคลัง เสนอ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอใช้ งบกลางปี66 ไปพลางก่อน จ้างเหมานักการภารโรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(9เมษายน 2567) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธาน มีวาระครม.สำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณาดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลัง เสนอ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการ เพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision)

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอ ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงบประมาณ เสนอ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2568 เพิ่มขึ้นอีก 152,700 ล้านบาท เป็น 3.752 ล้านล้านบาท ตามมติของที่ประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

กระทรวงการคลัง เสนอ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไข หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง ริมทะเลสาบสงขลา” เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี สำหรับจ้างเหมา บริการนักการภารโรง

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 5

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2567

วาระเพื่อรับทราบ

คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เสนอ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พ.ศ….

กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบางส่วน แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจาก ผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บ จากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ…. รวม  2 ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เสนอ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในเยาวชน

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัศรราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย (นางรุคซานา อัฟซอล)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (นายฝั่ม เหวียด หุ่ง)

สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร  เสนอ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complexv เพื่อแก้ปัญหาการนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)  เสนอ มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย และข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราขบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2567)

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566