GC ชูแนวคิด Circular Living

  • ขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน”
  • ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • จับมือ ALPLA Group – National Geographic

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ปรับเปลี่ยนสถานภาพและโครงสร้างการผลิตของบริษัทด้วยการเป็นผู้นำแนวคิด GC Circular Living เพื่อตอบโจทย์การดูแลส่ิงแวดล้อมตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ลุกขึ้นปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า และยั่งยืนด้วยการร่วมมือกับองค์กรจำนวนมากทั้งภาครัฐด้วยกันเอง และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยเฉพาะกับ ALPLA Group แอลพลา กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณ ภาพสูงระดับโลก เพื่อศึกษาโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง

สุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด(มหาชน)

ล่าสุด GC กรุ๊ป จัดงาน Circular Living Symposium 2019 : Upcycling Our Planet ด้วยการเชิญบรรดากูรูทั้งใน และต่างประเทศมาร่วมกันหาแนวทางเพื่อนำพาแนวคิดในการใช้พลาสติกคุณภาพสูงเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนและการปกป้องโลก นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร(Resource Revolution) ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Eco nomy) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

โดยการประชุมที่จัดขึ้นครั้งนี้ GC ยังได้ ร่วมมือกับ National Geographic สื่อระดับโลกเพื่อจุดประกายความคิดในการมีส่วนร่วมกันเพื่อการปกป้องอนาคตของโลกใบนี้ ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน GC Circular Living

ในงานนี้จึงมีทั้งนักคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตย์กรรม และการออกแบบส่ิงประดิษฐ์ ต่างๆมากมาย ตั้งแต่ข้าวของเครืองใช้ท่ัวไป กระท่ังถึงส่ิงประดิษฐ์จากพลาสติกคุณภาพสูงมากมายสำหรับการใช้ชีวิตรวมถึงแบ่งปันความรู้ มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดงานดังกล่าว จะเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาส และเช่ือมโยงภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ในขณะเดียวกันก็ขานรับการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทยด้วย

การนำเอาแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ยาวนานที่สุด ภายใต้เกณท์การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร(Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธการใช้)

ตลอดจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioPlastic ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ถือ เป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used Plastic ภายใน 5 ปี(2562 – 2566) รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น Upcyclind the Oceans,Thailand โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในการเก็บขยะในทะเลเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ถือเป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้สินค้ารีไชเคิล และอัพไซเคิล

พร้อมๆกับร่วมงานกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE จัดทำโครงการ Upcycling SE เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกร่วมกับชุมชน โดยการแปรรูปขยะขวดพลาสติกด้วยนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้า และของใช้แฟชั่นจัดจำหน่ายภายใต้ Trademark “Upcycling by GC” ด้วย และจากการเป็นผู้นำในด้านนี้ ปัจจุบัน GC จึงได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากมาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ร่วมมือกับ แสนสิริ และ แมกโนเลีย ในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ส่วนด้านโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาล ศิริราช และ จุฬาฯร่วมกันผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วย เป็นต้น

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวด้วยว่า GC ยังให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี และจัดการอย่างเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย GC ได้แสวงหาพันธมิตรด้านต่างๆเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงอย่างครบวง จร และได้ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนในการจัดหา คัดแยก บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว และ ร่วมกับ ALPLA ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมลงทุนโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงชนิด rPET และ rHDPE แห่งแรกของประเทศไทย

โดยจะสรุปผลการศึกษา และเดินหน้าตัดสินใจการลงทุนได้ในต้นไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวหน่ึงที่สำคัญในการสร้าง และต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังร่วมในการดำเนินการตามแนว ทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย

นายเบิร์น วาคเทอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ALPLA Group ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว ว่า แอลพลา เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปีโดยมีฐานการผลิตมากกว่า 178 แห่งท่ัวโลก ใน 46 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย บริษัท ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ประเภทวัสดุ PET และ HDPE ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตเม็ดพลาส ติกรีไซเคิลในยุโรป และ ละตินอเมริกา

“เราจึงมีความยินดีอย่างย่ิงสำหรับความร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยว ชาญ และ เทคโนโลยีอันล้ำสมัย แอลพลาจะช่วยสนับสนุนให้โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ GC มีความสา มารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง และเป็นผู้นำของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับประเทศ และภูมิภาค” นายเบิร์น กล่าว

GC สนัสนุนให้ทุกคนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างไลฟ์สไตล์แบบ GC Circular Living ที่มีการปรับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ ทั้งการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล หรือ อัพไซเคิลด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อร่วมกันช่วยดูแลส่ิงแวดล้อมให้โลกเราน่าอยู่ตราบนานเท่านาน

นาย จิรุตถ์ อิศรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ(สปปน.) หรือ TCEB : Thailand Convention & Exibition Bureau ได้ร่วมจัดทำคลิปสนับสนุนการปฏิเสธไม่ใช้พลาสติกออกมาในช่วงเวลาที่ภาครัฐ และเอกชนกำลังรณรงค์การลดการใช้ขวดพลาสติกด้วย โดยเริ่มจากนาย David Barrett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท marketing agency ได้คิดทำคลิปวีโอด้วยการแต่งเนื้อเพลงที่แสดงถึงอุตสาหกรรมไมซ์ที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกันกับสมาคมโรงแรมและทีเส็บจนเกิดเพลงที่ไพเราะและมีความหมายถึงการรักษาสาวแวดล้อมและลดการใช้พลาสติก