EXIM BANK พักหนี้เงินต้น-ลดดอกเบี้ย ช่วยลูกค้าน้ำท่วมหนัก

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ใจป้ำ! ลดดอกเบี้ย1% นานสูงสุด 12 เดือน
  • กู้เงินซ่อมแซมเครื่องจักรและโรงงานได้นาน 5 ปี 
  • ช่วยลูกค้าดำเนินธุรกิจส่งออกได้ต่อเนื่อง

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายระยะเวลา และสามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือโรงงานที่ได้รับความเสียหายได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกได้ต่อเนื่อง

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางตรง หมายถึง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ พื้นที่ของโรงงานและบริษัท รวมทั้งสินค้าที่ผลิตแล้วได้รับความเสียหาย ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือส่งออกได้ ดังนี้1. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว จะได้รับพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของลูกค้า

2. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับการขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน และ3. สามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออาคารโรงงานที่ได้รับความเสียหาย ระยะเวลานาน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก และพิจารณาตามความเหมาะสมในปีต่อไป

ส่วนผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม หมายถึง ผู้ประสบปัญหาโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบ ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบผลิตสินค้า หรือผู้ซื้อหลักอยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับรายอื่นทดแทนได้ รวมทั้งประสบปัญหาการคมนาคม ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือไม่สามารถรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิตสินค้าได้ จะได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังนี้

1. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน2. ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 180 วัน