พาณิชย์แนะเร่งดันส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

“พาณิชย์” เผย ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอุคตสาหกรรมเกษตร แค่ 17.3% ของส่งออกรวม หนำซ้ำพึ่งพาส่งออกไม่กี่สินค้า และไม่กี่ตลาด

  • เพิ่มความหลากหลายสินค้าส่งออกและขยายตลาดมากขึ้น
  • หวังสร้างความยั่งยืนด้านรายได้ให้เกษตรกร และประเทศ
  • หลังพบส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสัดส่วนน้อย

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า แต่ละปี ไทยส่งออกสินค้ามูลค่าเกือบ 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่เป็นการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบสินค้าอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นสินค้าเกษตรที่มีการแปรรูปขั้นต้น ยังไม่มีมูลค่าเพิ่มมากนัก นอกจากนี้ ยังพึ่งพาสินค้าส่งออกไม่กี่รายการ และตลาดส่งออกหลักเพียงไม่กี่ตลาดเท่านั้น

ดังนั้น ต้องเร่งส่งเสริมและผลักดันให้ส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น เช่น อาหารแห่งอนาคต สินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป สารสกัดจากผลผลิตการเกษตร รวมถึงสร้างความหลากหลายของสินค้า เพราะสินค้าเกษตรส่งออกหลักมีเพียงไม่กี่รายการ เช่น ผลไม้ ข้าว ไก่ มันสำปะหลัง และยางพารา มูลค่าส่งออกรวมกันถึง 87.7% ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร และขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ จากปัจจุบัน ที่พึ่งพาตลาดจีนสูงสัดส่วนสูงถึง 42.0% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร เพื่อกระจายรายได้สู่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนถึง 46% ของประชากรไทย ช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ราคาสูงขึ้น และมีเสถียรภาพ

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์

“ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันสนับสนุนให้เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการนำผลการวิจัยและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รวมถึงการปรับโครงสร้างการส่งออกสินค้าเกษตร มุ่งสู่การส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กระจายตลาดส่งออกใหม่ๆ ควบคู่กับการรักษาตลาดเดิม รวมทั้งต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ปฏิบัติตามกติกาการค้าใหม่ๆ อาทิ ไม่ทำลายหรือบุกรุกพื้นที่ป่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เป็นไปตามที่ตลาดคู่ค้าต้องการ”

ทั้งนี้ ข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ระบุว่า ปี 66 ไทยส่งออกสินค้า 284,561.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สัดส่วน 17.3% ของมูลค่าการส่งออกรวม หรือมีมูลค่า 49,203.1 ล้านเหรียญฯ , สินค้าอุตสาหกรรม 78.6% และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง 4.1% โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ผลไม้ 6,941.6 ล้านเหรียญฯ ตามด้วยข้าว 5,144.4 ล้านเหรียญฯ, ไก่ 4,082.3 ล้านเหรียญฯ, มันสำปะหลัง 3,704.4 ล้านเหรียญฯ และยางพารา 3,648.6 ล้านเหรียญฯ ขณะที่ตลาดส่งออกมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จีน 11,262.3 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 42.0%, ญี่ปุ่น 3,206.0 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 12.0%, สหรัฐฯ 1,506.5 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 5.6%, มาเลเซีย 1,189.0 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 4.4% และอินโดนีเซีย 940.1 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 3.5%

Worker working in canned food factory. Food industry. Canned fish factory. Worker’s hand holding sardine to fill in a can. Worker in food processing production line. Food manufacturing industry.

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3,477.8 ล้านเหรียญฯ, น้ำตาลทราย 3,452.0 ล้านเหรียญฯ, อาหารสัตว์เลี้ยง 2,464.5 ล้านเหรียญฯ, ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 2,432.3 ล้านเหรียญฯ และ 5.เครื่องดื่ม 2,045.6 ล้านเหรียญฯ ขณะที่ตลาดส่งออกมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ 2,867.7 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 12.8%, จีน 2,033.1 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 9.1%, ญี่ปุ่น 1,712.5 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 7.6%, กัมพูชา 1,444.3 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 6.5% และอินโดนีเซีย 1,383.2 ล้านเหรียญฯ สัดส่วน 6.2%