ข้าราชการยิ้ม กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายค่า เบี้ยหวัดบำนาญ 24 พ.ค.นี้

กรมบัญชีกลาง พร้อมเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับ เบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 เผย พ.ค.นี้ กรมบัญชีกลาง จะทำการจ่ายเงินช่วย เบี้ยหวัดบำนาญ ตามอัตราที่กำหนด ก่อนวันทำการสุดท้าย 5 วันทำการ หรือในวันที่ 24 พ.ค.นี้

  • เผยเตรียมกรอบวงเงินเพิ่ม 350 ล้านบาท เพื่อช่วงที่เหลือของปีนี้
  • ชี้ดือน มี.ค.จ่ายเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท มีผู้รับบำนาญกว่า 1 ล้านคน

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2567 นั้น ผู้รับบำนาญที่รับเงินผ่านกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนกลาง ไม่รวมท้องถิ่น กรมได้มีการเตรียมความพร้อมแล้ว 

โดยในเดือน พ.ค.นี้ จะทำการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตามอัตราที่กำหนด ก่อนวันทำการสุดท้าย 5 วันทำการ หรือในวันที่ 24 พ.ค.นี้ 

นางสาวทิวาพร กล่าวด้วยว่า สำหรับข้าราชการที่รับเงินบำนาญ แล้วบวกกับเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ รวมเป็น 11,000 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้เตรียมวงเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มไว้แล้ว โดยคิดเฉลี่ย 1 เดือน ต้องจ่ายเงินบำนาญเพิ่ม 70 ล้านบาท และช่วงที่เหลือของปี 67 นี้เป็นวงเงินรวม 350 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ประจำเดือน มี.ค. 67 กรมบัญชีกลางได้มีการเบิกจ่าย 30,350 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญดังกล่าว 1 ล้านบาท ส่วนงบกลางอนุมัติ รายการเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามวงเงินงบประมาณ 322,790 ล้านบาท ได้รับการจัดสรร 215,193 ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายแล้ว 190,508 ล้านบาท

สำหรับวิธีปฏิบัติตามระเบียบ กรมบัญชีกลาง สำหรับการขอรับและการจ่าย เบี้ยหวัดบำนาญ

การยื่นเรื่องขอรับเงิน ให้ผู้มีสิทธิรับเงินดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกรายการในแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (แบบ 5300) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วลงชื่อแสดงเจตนาขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จปกติ บำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ หรือบำเหน็จแทนบำนาญ และระบุชื่อส่วนราชการผู้เบิกในช่องขอรับเงิน เพื่อเป็นสถานที่ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินจะไปติดต่อเพื่อขอเบิกเงินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมแนบ

– สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก ของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ ประเภท ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ยกเว้น บัญชีเงินฝากประเภทประจำ

2. กรอกรายการในแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.1)

3. กรอกรายการในหนังสือแสดงเจตนา ขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น (แบบ สรจ.2) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้บัญชีร่วมหรือให้บัญชีผู้อื่นพร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่จำเป็นต้องใช้ฉบับดังกล่าว ยื่นต่อหัวหน้าส่วนราชการ

4. กรอกรายการในหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3) กรณีประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญปกติของข้าราชการ จะทำการตรวจสอบแบบคำขอ (แบบ 5300) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอแบบคำขอ และหลักฐานประกอบการขอรับเงินต่อผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอ ก่อนนำไปบันทึกข้อมูล

2. เข้าระบบบำเหน็จบำนาญฯ ในส่วนราชการผู้ขอ (เจ้าหน้าที่) เพื่อทำการกรอกข้อมูล

3. ในกรณีฐานข้อมูลบุคคลในระบบบำเหน็จบำนาญไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องในนายทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมฐานข้อมูลทันที ดังนี้

– นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ กรณีเป็นผู้ที่พ้นจากราชการแล้ว

– นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ กรณีเป็นข้าราชการซึ่งยังไม่พ้นจากราชการยื่นเรื่องขอรับเงินล่วงหน้า เช่น เป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุซึ่งสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินล่วงหน้าได้ 8 เดือน ในปีที่จะเกษียณอายุ เป็นต้น

3. เมื่อส่วนราชการผู้ขอ (เจ้าหน้าที่) ทำการกรอกข้อมูลในระบบถูกต้องครบถ้วนแล้วนั้นจะทำการบันทึกข้อมูล และใช้ส่วนราชการผู้เบิก (หัวหน้างาน) ทำการส่งขอมูลการเบิก

4. เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบการขอเบิกแล้วนั้น ถูกต้องครบถ้วนกรมบัญชีกลางจะทำการสั่งจ่าย ส่วนราชการผู้ขอ (เจ้าหน้าที่) จะทำการลงทะเบียนขอเบิก และส่วนราชการผู้เบิก (หัวหน้างาน) บันทึกขอเบิก

การขอเบิกเงินนั้นจะต้องดูตามปฏิทินของกรมบัญชีกลาง

กรณีผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญปกติ เป็นสมาชิก กบข.นั้น เมื่อกรมบัญชีอนุมัติการสั่งจ่ายแล้วนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องปริ้นเอกสารการสั่งจ่ายจากระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอรับเงินจาก กบข.

กรมบัญชีกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ระวัง! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางหลอกลวงผู้รับบำนาญ