“นิด้าโพล”เผยประชาชนเห็นด้วยขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้า

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้าภายใน 2 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.93 ชี้เหมาะสมดีแล้ว ส่วนค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 35.11 ควรขึ้นในอัตราเท่ากันทุกจังหวัด

  • ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.93 ระบุว่า เหมาะสม
  • ส่วนค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 35.11
  • ควรขึ้นในอัตราเท่ากันทุกจังหวัด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำ”สำรวจระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

นิด้าโพล ถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มแรกเข้า ภายใน 2 ปี พบว่า 48.93% ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว

รองลงมา 28.63% ระบุว่า ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่มไม่ว่าจะแรกเข้าหรือรับราชการมานานแล้ว , 13.66% ระบุว่า ไม่ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการตอนนี้, 3.74% ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป, 3.51% ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป

เมื่อนิด้าโพลถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในอัตราเพิ่มขึ้น 2-16 บาท พบว่า 35.11% ระบุว่า ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัด

รองลงมา 28.40% ระบุว่า ขึ้นน้อยเกินไป, 28.32% ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว , 6.18% ระบุว่า ไม่ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้, 0.84% ระบุว่า ขึ้นมากเกินไป.

Basic RGB