“CKPower”ไม่หวั่นเศรษฐกิจซบเดินหน้าลุยลงทุนต่อ

  • CKPower อู้ฟู่รับเงินค่าหุ้น CKP-W1กว่า3,565 ล้านบาท
  • มั่นใจใช้สิทธิเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน 
  • พร้อมลุยขยายธุรกิจตามแผนงาน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า ตามที่ CKPower  ได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (CKP-W1) สำหรับงวดวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีกำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ 1.00 หน่วย CKP-W1  ต่อ 1.0007 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิที่ 6.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ  มีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่  21-27  มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า มีการใช้สิทธิจากผู้ถือหน่วยจำนวน 593,816,848 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 594,232,516 หุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้นที่ CKPower ได้รับจำนวน 3,565 ล้านบาท โดยผู้ถือหน่วย CKP-W1 ที่ใช้สิทธิหลัก คือ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีในการซื้อ CKP-W1 โดยหลังจากการใช้สิทธินี้ จะทำให้ CK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CKP เพิ่มขึ้นเป็น 32.56%

“ผลจากการใช้สิทธิ CKP-W1 ของผู้ถือหน่วยในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมที่จะรองรับการขยายงานโครงการขนาดใหญ่ตามแผนที่วางไว้ และแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเติบโตที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ ด้วย  โดยหลังจากการใช้สิทธิครั้งนี้ CKPower ยังมีจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลืออีกจำนวน 1,275,767,484 หุ้น” 

ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CKP-W1) ของบริษัทฯ มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายตามสัดส่วน เป็นจำนวนทั้งหมด 1,870,000,000 หน่วย โดยมีกำหนดใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563