Thursday, September 23, 2021

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่ง พระราชพิธีวิสาขบูชา

วันที่ 26 พ.ค.2564 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

“พระราชินี” ทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน จ.เพชรบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเรารักชลประทาน เผยแพร่ภาพและข้อความว่า วันที่ 23 พ.ย.63) เวลา 15.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ในพื้นที่ค่ายนเรศวร โดยการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ในหลวงมีพระราชดำรัสเปิดศาลฎีกา “ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและหลักธรรม”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ รองประธานศาลฎีกา...

ประมวลภาพ พิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมด้วย ผู้ทำหน้าที่หาบทอง ผู้ทำหน้าที่หาบเงิน ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาทดลอง...

ในหลวงโปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน วัดสุวรรณดาราราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดารารามรามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ (19 ต.ค.) เวลา 16.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดหระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามรามราชวรวิหาร...

พระบรมราชโองการสถาปนา“เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดาริว่าพลตรีหญิง...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เกษม จันทร์แก้ว” เป็นองคมนตรี

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4  พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น

โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ ประดิษฐานบนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ ประดิษฐานเหนือบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ในวันที่ 12 ธ.ค. นี้ การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ประดิษฐานเหนือบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช  พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ขึ้นในปี พ.ศ. 2506 โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ โดยทรงบรรจุดวงพระชะตาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในองค์พระชัย และทรงประกอบพิธีสมโภชในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นับเป็นการจัดสร้างพระชัยประจำรัชกาลตรงตามตำรับและพิธีที่มีมาแต่โบราณทุกประการ พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ ๙ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ประทับนั่งภายใต้ฉัตร 5 ชั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 17.50 ซม. สูงเฉพาะองค์พระ 22.50 ซม. สูงจากฐานถึงยอดฉัตร 58.10 ซ.ม. พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบวัชราสนะ คือ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลา ทรงตาลปัตร และพระหัตถ์ขวาชี้ลงพระธรณีในลักษณาการมารวิชัย นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 ยาวเสมอกัน ตรงตามคัมภีร์มหาปุริษลักขณะ พระพักตร์เป็นรูปไข่ผ่าซีกละม้ายศิลปะสุโขทัยที่เรียกว่า “หน้านาง” พระนลาฏกว้าง พระขนงโก่ง พระเนตรมองลงยังเบื้องล่างพระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เรียว และพระกรรณยาวเกือบจรดพระอังสะ พระเศียรประกอบด้วยเม็ดพระศกเป็นตุ่มขนาดเล็ก พระเกตุมาลาและรัศมีรูปเปลวเพลิง องค์พระพุทธรูปครองอุตราสงค์เรียบ ห่มเฉียง มีชายอุตราสงค์พาดบนพระอังสะซ้าย ห้อยยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบ อันเป็นพุทธเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย ที่สื่อถึงความสุขความเจริญ อันตรวาสกที่ทรงเรียบไม่มีริ้ว โดยปรากฏขอบที่ข้อพระบาททั้งสองข้าง ตาลปัตรที่ทรงถือมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายรูปใบโพธิ์หล่อด้วยเงินจำหลักลาย พระพุทธรูปประทับนั่งเหนือฐานปัทม์ ประกอบด้วยกลีบบัวหงายซ้อนกันสามชั้น ชั้นล่างเป็นฐานขาสิงห์อันสื่อถึงฐานของเขาพระสุเมรุ ตามคติความเชื่อแบบไตรภูมิ และฐานเขียงจำหลักคำจารึกภาษาบาลี เบื้องหน้าฐานมีผ้าทิพย์ขนาดใหญ่จำหลักลายลงยาสี ห้อยปกคลุมฐานปัทม์และฐานขาสิงห์ เหนือองค์พระพุทธรูปกางกั้นด้วยฉัตรทองคำฉลุลาย 5 ชั้นอันนับเป็นพุทธลักษณะที่งดงามเป็นที่ยิ่ง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปลด-ไล่ออก-ถอดยศ “พลตรีหญิง-คุญหญิง” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ได้ประกาศ ให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออก...

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด โครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” สายสีน้ำเงิน 14 พฤศจิกายนนี้

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล”ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เขตพระนคร–สถานีรถไฟฟ้าหลักสองในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป นายภคพงศ์ กันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม, รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ...

POPULAR NEWS