7 เทคโนโลยีนำไทยสู่ยุคดิจิทัล

  • ดีป้า เผยผลศึกษาคาดการณ์ เทคโนโลยีดิจิทัล
  • ชี้นำแนวทางทำงานระยะเร่งด่วน 5 ปีแรก
  • เร่งสร้างคน ยกระดับเอสเอ็มอี สตาร์อัพ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยถึงผลการศึกษาการคาดการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย  โดย บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิแวน (ไทยแลนด์) จำกัด ว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ประเทศไทย ต้องมุ่งเน้น ประกอบด้วย อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), การวิเคราะห์ข้อมูล,โทรคมนาคมยุคใหม่ เทคโนโลยีการกระจายข้อมูลบัญชี ,การประมวลผลควอนตัม และระบบอัตโนมัติ 

สำหรับแผนการดำเนินงานแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยระยะเร่งด่วน 5 ปีแรก (2563-2568) ประเทศไทยควรมุ่งเน้น ไอโอที และ เอไอ  การวิเคราะห์ข้อมูล, โทรคมนาคมยุคใหม่, เทคโนโลยีการกระจายข้อมูลบัญชี และระบบอัตโนมัติ ส่วนระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 15 ปี จะยังคงมุ่งเน้นเทคโนโลยีดังกล่่าว แต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญเรื่องการประมวลผลควอนตัม ในภาคการเงินการธนาคาร, การสื่อสารและโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ขณะที่เทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่จะเข้าสู่ยุค 6จี

นายณัฐพล กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ การศึกษายังได้เสนอแนะให้ประเทศไทย เร่งดำเนินการ ดังนี้ 

1. เร่งพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทยในด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 2. อุดช่องว่างเรื่องบุคลากรดิจิทัลที่ขาดแคลน ด้วยการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และร่วมมือกับบริษัทเอกชน โดยเฉพาะรายใหญ่จากต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัย-วิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญขนาดใหญ่สำหรับเทคโนโลยีทั้ง 7 ด้าน

3. เร่งตั้งศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง 7 ด้านภายในประเทศให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาว 4. สร้างแพลตฟอร์มความรู้ควบคู่ไปกับความตระหนักผ่านงานประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กนำเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะอาจก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจในที่สุด  และให้ประเทศไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ก้าวสู่การนวัตกรรมการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยี เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีที่ยังไม่สามารถแก้ไขในปัจจุบัน เพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และนักธุรกิจรุ่นใหม่ (สตาร์ตอัพ)​ ไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ของภูมิภาค