28ล้านคนในอาเซียนจ่อสูญพันธุ์

  • อาเซียนระดมสมองรับมือคนตกงาน
  • หลังอุตสาหกรรมหันใช้หุ่นยนต์-ดิจิทัล
  • ทั่วโลก375ล้านคนต้องเปลี่ยนอาชีพ

อาเซียน ระดมสมองรับมือเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มุ่งใช้หุ่นยนต์ ดิจิทัล อินเตอร์เน็ต แทนแรงงานคนมากขึ้น คาดปี 73 ทำคนทั่วโลก 375 ล้านคนต้องเปลี่ยนอาชีพ ส่วนในอาเซียน คาด 28 ล้านคนสูญพันธุ์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium on ASEAN Human Empowerment And Development” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯว่า ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ซึ่งเป็นผลพวงจากการปฏิวัติดิจิทัลผสานการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนแรงงานมนุษย์ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดอาชีพที่ใช้ระบบดิจิทัลเป็นพื้นฐาน ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

”แต่การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้คาดการณ์ว่าแรงงานประมาณ 375 ล้านคนทั่วโลกอาจต้องเปลี่ยนอาชีพภายในปี 2573 สำหรับอาเซียน ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจกระทบต่ออาชีพประมาณ 28 ล้านอาชีพที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในอนาคต”

ดังนั้น จำเป็นที่อาเซียนต้องสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับ 4IR ที่มีต่อแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพในอาเซียน และต้องหารือกันถึงแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยผลที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย จะนำมาใช้ประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียน เพื่อรับมือกับ 4IR และเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบและเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป