“ดีอีเอส”รับรางวัล“HIMSS AsiaPac19 Regional Conference”

  • พี่หมอช่วยน้องหมอ : โรงพยาบาลพี่ช่วยโรงพยาบาลน้อง
  • นำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์
  • ช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยในงาน “HIMSS AsiaPac19 Regional Conference” ว่าความร่วมมือระหว่างองค์การHealthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) กับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้Telemedicine  ด้วยการ”พี่หมอช่วยน้องหมอ”​ซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้คัดเลือกโรงพยาบาลอุ้มผางและโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากเป็นโรงพยาบาลนำร่องมีแพทย์จากโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลน้องจะทำการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลผู้ป่วยขณะทำการรักษาผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(Government Information Network : GIN) ไปยังโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลพี่  เพื่อรับการปรึกษาวินิจฉัยและคำแนะนำแนวทางการรักษาให้ช่วยพิจารณาข้อมูลผู้ป่วยพร้อมภาพประกอบและตอบกลับผ่านระบบห้องแพทย์ออนไลน์ได้ทันทีซึ่งเป็นการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ระหว่างแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่กับแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดเล็กส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการรักษาให้แก่แพทย์ลดความตึงเครียดของแพทย์เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดเล็กทั้งยังช่วยลดความแออัดลดการรอคอยในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต

สำหรับการพัฒนาสาธาณสุขของไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการจัดทำ“แอปพลิเคชันอาสาสมัครออนไลน์หรืออสม.ออนไลน์ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของเจ้าหน้าที่รพ.สต. และอสม. โดยจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว

 ขณะเดียวกันกระทรวงดีอีเอสก็ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยนำ“อาสาสมัครดิจิทัล(อสด.)” มาเป็นกลไกหลักทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนมีหน้าที่สำคัญเป็นตัวกลางของกระทรวงดีอีเอสในการรับ– กระจายข่าวสารในพื้นที่รวมถึงการบริการด้านสาธารณสุขด้วย

ทั้งนี้HIMSS ได้มอบรางวัล“HIMSS Future50” ให้นั้นเนื่องจากเป็นผู้นำที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศในด้านสาธารณสุขและขับเคลื่อนนโยบายของไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือประชาชนจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับการบริการทางการแพทย์  ซึ่งนายHal Wolf ประธานHIMSS ยังจะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยต่อด้วยการจัดฝึกอบรมขั้นพื้นฐานด้านดิจิทัลและไอซีทีให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลหรือประชาชนทั่วไปและการร่วมมือกันจัดทำโครงการที่ส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดารเป็นต้น