ไทยหอบเงินลงทุนในต่างประเทศเฉียด2แสนล้าน

  • ปี2561บริษัทจดทะเบียน ลงทุนในต่างประเทศรวม 199,000 ล้านบาท
  • สูงที่สุดในรอบ 8 ปี คิดเป็น 19% ของเงินลงทุนทั้งหมด
  • ลงทุนมากสุดในเมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รายงาน “การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนใน SET ปี 2561” ณ สิ้นปี 2561 พบข้อมูลว่า บริษัทจดทะเบียนจำนวน 231 บริษัท มีการลงทุนในต่างประเทศ  คิดเป็น 44% ของบริษัทจดทะเบียนใน SET เพิ่มขึ้นจาก 226 บริษัทในปีก่อนหน้า โดยในทุกอุตสาหกรรม และบริษัททุกขนาดมีการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับภูมิภาคเป้าหมายหลักของการลงทุนได้แก่ อาเซียน โดยเมียนมามีจำนวนบริษัทไปลงทุนมากที่สุด ตามด้วย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

โดยในปี 2561  บริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศรวม 199,000 ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในรอบ 8 ปี  คิดเป็น 19% ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ได้ทำให้การลงทุนในประเทศลดลง ในทางตรงข้ามมูลค่าเงินลงทุนในประเทศอยู่ที่ระดับ 818,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน

นอกจากนี้เมื่อโฟกัสลงไปยังพบว่า ในปี 2561  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศสูงที่สุด ตามด้วยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยคิดเป็นสัดส่วน 50% และ 23% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดตามลำดับ ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ยังคงใช้เงินลงทุนมากที่สุด โดย 89% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดเป็นของบริษัทในกลุ่ม SET50

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนส่งเงินไปลงทุนในยุโรปมากที่สุด ตามด้วยอาเซียน โดยคิดเป็นสัดส่วน 57% และ 19% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด  นอกจากนี้ 84% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ ในจำนวนนี้  56% เป็นการลงทุนที่เน้นการขยายตลาดใหม่ อีก 28% เน้นการขยายฐานการผลิต

ขณะที่ในส่วนของรายได้จากต่างประเทศนั้น ปี 2561  รายได้จากต่างประเทศซึ่งรวมรายได้จากส่วนงานในต่างประเทศและรายได้จากการส่งออกของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานข้อมูลทั้งหมด 249 บริษัท เติบโตเฉลี่ย 15.7% จากปีก่อนสูงกว่ารายได้ในประเทศที่เติบโตเฉลี่ย 8.1% จากปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่อรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ระดับ 30.9% เพิ่มขึ้นจาก 29.4% ในปีก่อน ทั้งนี้แหล่งรายได้หลักมาจากประเทศในเอเชียโดยคิดเป็น 65% ของรายได้จากต่างประเทศทั้งหมดในปี 2561