15 ก.ค.นี้ สมอ.ดีเดย์ใช้กฎหมาย มาตรฐานฉบับใหม่

  • ตั้งเป้าอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ
  • รุกสกัดสินค้าไม่ได้มอก.เข้ามาในไทย
  • เพิ่มโทษปรับจำคุกดำเนินคดีให้เร็วขึ้น

นายวันชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาโดยลำดับตั้งแต่พ.ศ. 2511  ล่าสุดได้มีการแก้ไขปรับปรุงฉบับนี้เป็นฉบับที่8 ที่เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ โดยพ.ร.บ.มาตรฐานฯฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15 ก.ค.เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขพ.ร.บ.มาตรฐานฯฉบับนี้จะทำให้การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถควบคุมและป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างทันท่วงทีเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขบทลงโทษให้สูงขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันเนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมากและยังปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินการเปรียบเทียบปรับโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบค่าปรับเป็นผู้เปรียบเทียบปรับเพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นเช่นโทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานบังคับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมอ. เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแก้ไขเป็นมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 ขณะเดียวกันโทษของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมอก. เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับตั้งแต่5,000 ถึง50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแก้ไขเป็นจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นต้น ทำให้สมอ. สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วขึ้นลดภาระทางคดีพร้อมกับปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าต่างๆทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ