1เมษาทุกปีเด็กร้องอุแว้!จากท้องแม่รับทันที 500บาท

  • ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ“แบงก์ออมสิน”
  • ใครตั้งชื่อ “ออมสิน”รับเนาะๆ5พันบาท
  • หวังสร้างวินัยการออมตั้งแต่ลืมตาดูโลก

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที 27 มิ.ย.2562 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่องการจ่ายเงินเด็กเกิดในวันออมสิน รับเงินคนละ 500 หากตั้งชื่อว่า เด็กชาย หรือเด็กหญิงว่า “ออมสิน” จะได้รับเงิน 5,ooo บาท ซึ่งที่ผ่านมา ทุกๆ วันที่ 1 เม.ย.ของทุกปี ธนาคารออมสินได้ประกาศเรื่องดังกล่าว เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ดังนั้น การประกาศราชกิจจานุเบกษา จึงถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างมากและเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่กระแสข่าวลือในโลกโซเชียลมีเดียอีกต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสิน โดยที่ธนาคารออมสินได้กําหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันออมสิน” และธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็ก

โดยกําหนดการจ่ายเงินทุนประเด็นเด็กเกิดในวันออมสินดังนี้ข้อ 1 ธนาคารจะจ่ายเงินทุกประเต็มให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินจะได้รับเงินทุนประเดิม จํานวนเงิน 500 บาทต่อราย หรือ เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินและได้มีการตั้งชื่อเด็ก โดยปรากฏในสูติบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินทุนประเต็ม จํานวนเงิน 5,000 บาทต่อ

ข้อ 2 ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยขอรันเงินทุนประเต็มได้ที่รนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่เด็กเกิด 

สำหรับ ข้อ 3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้ ต้นฉบับและสําเนาสูติบัตรของเด็ก,

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล ที่ระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนไว้ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

ข้อ 4 ธนาคารจะนําเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และข้อ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิด ในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร