ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านโครงการ Digital Post ID

  • มิติใหม่จากไปรษณีย์ไทย
  • ยกระดับบริการขนส่งด้วย “จ่าหน้าแบบดิจิทัล”
  • เพื่อชีวิตคนไทยที่ไฮควอลิตี้ยิ่งขึ้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เดินหน้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ขานรับนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มุ่งให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พัฒนา “โครงการ Digital Post ID” ปรับเปลี่ยนรูปแบบการระบุข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ดิจิทัล เพื่อมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้แก่ประชาชน ตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัล Recognition of Excellence จาก Opengov

ทั้งนี้โครงการ Digital Post ID จากไปรษณีย์ไทยคว้ารางวัล Recognition of Excellence Award จาก OpenGov Asia องค์กรจากประเทศสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2023 ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลยกย่องหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ในการมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส และปลอดภัยยิ่งขึ้นให้แก่ประชาชน โดยในปี 2566 มีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, SCB 10X, โรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ

สำหรับ Digital Post ID เป็นการเปลี่ยนที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรให้เป็นที่อยู่ดิจิทัล (Digital Address) ผ่านการกำหนดรหัสมาตรฐานของที่อยู่ และเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับที่อยู่ดิจิทัล เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับผู้ส่งระหว่างจัดส่งสิ่งของด้วยการระบุรหัสหรือชื่อที่ตั้งขึ้น (Alias Name) บนจ่าหน้า พร้อม ปกปิด-ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ QR CODE และ ปกป้อง-การโจรกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) นอกจากนี้ยังสามารถจัดส่งสิ่งของถึงปลายทางได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยำ ลดความผิดพลาดกรณีที่อยู่คล้ายคลึงกัน ถือเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านที่อยู่ และการระบุตำแหน่งที่อยู่ให้เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ

นอกจากภาคการขนส่งหรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้ว Digital Post ID ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาคส่วนและกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย เช่น การสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ การสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพ การหาพิกัดสถานที่ท่องเที่ยว วางแผนบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร วางผังเมืองและบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดเขตเลือกตั้ง ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือแม้กระทั่งด้านการเงินและการธนาคาร โดยไปรษณีย์ไทยได้เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือภาคเอกชน พร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคนไทย